Algemene voorwaarden & richtlijnen

De algemene voorwaarden & richtlijnen maken integraal deel uit van elke overeenkomst voor catering of een evenement in de meest ruime zin van het woord en dit in een etablissement uitgebaat door Alix – Table & Jardin d'Amis bvba.

De voorwaarden zijn online via onze website te raadplegen.
 

Inhoud:

 • Artikel 01 – Partijen

 • Artikel 02 – Aanvaarding algemene voorwaarden & Toepasselijkheid

 • Artikel 03 – Offertes, bestellingen, overeenkomsten & min. aantal personen

 • Artikel 04 – Prijzen

 • Artikel 05 – Opties & Reservaties

 • Artikel 06 – Voorschot

 • Artikel 07 – Annulering of opzegging van een bestelling of reservatie

 • Artikel 08 – Facturatie & Betaling

 • Artikel 09 – Definitief aantal personen

 • Artikel 10 – Locaties

 • Artikel 11 – Zaalaankleding, Decoratie & Tijdsplanning

 • Artikel 12 – Entertainment

 • Artikel 13 – Duur event & Afsluit

 • Artikel 14 – Rookverbod

 • Artikel 15 – Veroorzaakte schade & Vrijwaring

 • Artikel 16 – Overmacht

 • Artikel 17 – Bezoedeling

 • Artikel 18 – Copyright

 • Artikel 19 – Veiligheid

 • Artikel 20 – Verzekeringen

 • Artikel 21 – Nietigheid bepalingen

 • Artikel 22 – Betwisting

Artikel 01 – Partijen

De overeenkomst wordt opgemaakt tussen:
1. Enerzijds, Alix – Table & Jardin d'Amis bvba, verder vermeld als ALIX, met zetel te Kortrijksesteenweg 206, 9000 Gent en geregistreerd onder BE 0600 919 552. Bereikbaar via +32 9 328 94 38 of info@alixtablejardin.be. Bestellingen/offertes/overeenkomsten worden steeds geacht
met Alix – Table & Jardin d'Amis bvba te zijn aangegaan. We maken verder onderscheid tussen de Jardin d'Amis (tuin en serre), verder vermeld als JARDIN en Table d'Amis (restaurant – binnen), verder vermeld als TABLE.

2. Anderzijds, De Klant, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling ondertekent of in wiens naam ze wordt ondertekend. Een offerte of bestelling die wordt bevestigd per e-mail, wordt beschouwd als zijnde ondertekend. Verder vermeld als KLANT.

Artikel 02 – Aanvaarding algemene voorwaarden & Toepasselijkheid

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ALIX en de klant gesloten, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen ALIX en de klant, inclusief bestellingen en offertes. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen aan ALIX tegenstelbaar indien ze door ALIX schriftelijk per mail worden bevestigd. De onderhavige algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de klant. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel indien de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de geleverde goederen of diensten verwerft of gebruikt, als tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden van ALIX niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. De klant kan desgewenst op zijn schriftelijk verzoek per mail een vertaling bekomen.

Artikel 03 – Offertes, bestellingen, Overeenkomsten & min. aantal personen

1. De offertes dewelke door ALIX worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik verbintenissen lastens ALIX voortbrengen. Ook de prijzen van de aangeboden cateringformules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een aanbod uitmaken, noch een verbintenis inhouden.
Behoudens expliciete toestemming van ALIX ontstaat de overeenkomst, met de daarin vervatte rechten en plichten, pas op het ogenblik van de definitieve ondertekening van het contract door beide partijen; dan wel na een schriftelijke bevestiging per mail van de definitieve opdracht en
tegenbevestiging hiervan per mail door beide partijen.
Indien een voorschot dient te worden betaald (van toepassing op JARDIN of behoudens afspraak) zal de overeenkomst pas ontstaan na de volledige betaling van het betreffende voorschot. Elke bestelling door de klant overgemaakt, verbindt wel de klant, doch ALIX is slechts gehouden na schriftelijke aanvaarding per mail van de bestelling door ALIX. Elke wijziging in de bestelling valt steeds ten laste van de klant. ALIX kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen in haar offertes.

2. ALIX houdt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen voor de definitieve ondertekening van de overeenkomst. Zij zal de klant tijdig op de hoogte brengen van de aangepaste voorwaarden. Deze laatste behoudt op dat moment het recht om kosteloos van het sluiten van de
overeenkomst af te zien. De wijziging van deze voorwaarden kan ingegeven zijn door de hoogte van het totale bedrag, eventuele risico's en de solvabiliteit van de klant. De toepassing hiervan geschiedt zonder enige verantwoording noch bewijsvoering.

3. Door het gebruik van verse producten kan het voorkomen dat sommige grondstoffen niet voorradig zijn (o.w.v. seizoen, aanvoer, marktaanbod, enz). Deze zullen vervangen worden door gelijkwaardige producten van dezelfde kwaliteit en prijs.

4. Afspraken met het personeel van ALIX zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk via mail en door de daartoe bevoegde personen voor ALIX zijn bevestigd.

5. We hanteren een minimum aantal personen:

 • TABLE: min. 15 volwassenen tot 40 personen (incl. kinderen)

 • JARDIN: min. 40 volwassenen tot 150 personen (incl. kinderen)

 • Aanzien als volwassenen: vanaf 13 jaar

 • Aanzien als kinderen: vanaf 3 jaar t.e.m. 12 jaar

Artikel 04 – Prijzen

1. Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens inzake locatie, tijdsindeling en aantal gasten (zie artikel 3.5). De prijs zal herberekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen. (zie artikel 9: Definitief aantal personen). Indien na het sluiten van de overeenkomst door de klant wijzigingen worden aangebracht aan de in de overeenkomst overeengekomen gegevens inzake locatie, tijdsindeling, aantal gasten, benodigdheden... en eender welk ander gegeven, zullen deze wijzigingen mogelijks een verhoging van de in de overeenkomst afgesproken prijs met zich meebrengen. De overeengekomen prijs blijft de minimumprijs. Tevens zal een verhoging van de in de overeengekomen overeengekomen prijs worden toegepast wanneer de klant foutieve inlichtingen heeft verstrekt aan ALIX, o.a. Meer personen, extra consumptie, ...

2. De prijzen vermeldt op de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld en behoudens voor particuliere consumenten, steeds exclusief BTW. Volgende BTW percentages worden toegepast: 12 % op food, 21 % op drank, 21% op accommodatie en meubilair. Logistieke en andere benodigdheden, zoals o.a. borden, glazen, bestek, stoelen, tafels en tafeldecoratie zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs, behoudens anders vermeld.

3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in de overeenkomst wordt drank en voeding uitsluitend geleverd door ALIX. Het is, tenzij schriftelijk overeengekomen, niet toegelaten eigen drank en voeding te nuttigen gedurende het evenement georganiseerd bij ALIX, noch is het toegelaten beroep te doen op eigen cateringdiensten.

4. Prijzen van opdrachten blijven 3 maanden na bevestiging van de opdracht door de klant geldig. Nadien heeft ALIX eventueel het recht om deze aan te passen aan de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn en dit na onvoorziene prijsstijgingen van voedingswaren en/of dranken, of bijkomende taksen en/of de uurlonen in de horeca. Deze aanpassingen zullen desgevallend gebeuren op basis van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig volgende formule: Basisofferteprijs x nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst.

5. Indien vóór de datum van het evenement de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in
dezelfde mate aangepast.

Artikel 05 – Opties & Reservaties

Bij aanvraag van een offerte, kan de klant een optie verkrijgen. Deze optie is vrijblijvend en gegarandeerd gedurende 2 weken na het versturen van de offerte. Wanneer de klant zich akkoord verklaart met de offerte, is hij, tenzij anders overeengekomen, gehouden als bevestiging een voorschot te betalen, zoals bepaald in artikel 6: Voorschot. Pas nadat ALIX het voorschot ontvangen heeft, evenals een schriftelijke tegenbevestiging per mail heeft gedaan, is de reservatie definitief aanvaard door ALIX.

Artikel 06 – Voorschot

 1. De betaling van het voorschot door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 2. JARDIN: het voorschot bedraagt 40% van het overeengekomen bedrag. Dit wordt berekend op het hoogste bedrag (locatie, food of drinks) aan het respectievelijke btw-percentage.

 3. TABLE: tenzij anders overeengekomen wordt voor reservaties geen voorschot gevraagd.

 4. De betaling van het voorschot dient te gebeuren per overschrijving o.b.v. de voorschotfactuur verstuurd door ALIX op rekening van Alix - Table & Jardin d'Amis bvba, Kortrijksesteenweg 206, 9000 Gent, met rekeningnummer BE94 0017 7356 8814 (GEBABEBB) en met vermelding van voorschot event (datum) en naam klant waarop offerte werd opgemaakt. Let op: dit rekeningnummer is enkel geldig voor het voorschot! Een voorschot kan enkel worden betaald op basis van een voorschotfactuur, niet op basis van de offerte.

Artikel 07 – Annulering of opzegging van een bestelling of reservatie

1. Annulering van de bestelling is enkel schriftelijk mogelijk via mail (met ontvangstbevestiging van ALIX) of aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van ALIX.

2. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de klant, is de klant een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding aan ALIX verschuldigd. Hiervoor hanteren we volgende regels, zowel voor JARDIN & TABLE, vanaf datum van bevestiging van de offerte:

 • > 6 maand voor het event: 100,00 € administratieve kost + 21% btw

 • tussen 6 en 3 maand: 20 % van de overeengekomen prijs incl. btw (aan 21% btw)

 • tussen 3 maand en 1 maand: 40 % van de overeengekomen prijs incl. btw (aan 21% btw)

 • tussen 1 maand en 15 dagen: 60 % van de overgekomen prijs incl. btw (aan 21% btw)

 • < 15 dagen voor het event: 100 % van de overeengekomen prijs incl. btw (aan 21% btw)

3. De schadevergoeding geldt m.b.t. de overeengekomen prijs, alsmede extra’s, onverminderd het recht voor ALIX om eventuele hogere schade aan te tonen of om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

4. Het door de klant betaalde voorschot wordt alleszins ingehouden als voorschot op de te betalen vergoeding en staat dus los van de extra schadevergoeding.

5. Vanaf de datum van de ingebrekestelling door ALIX tot betaling van de schadevergoeding is op het bedrag van de schadevergoeding een moratoire intrest van 10% per jaar verschuldigd.

6. ALIX kan zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en elke andere wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant. Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staat van vereffening, schuldenregeling, e.d.m. of de dreiging hiermee) worden tevens alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.

Artikel 08 – Facturatie & Betaling

1. Boekingen bij TABLE, dienen op de dag van het event zelf met de betaalkaart electronisch betaald te worden (bancontact of creditcard). Er is geen voorschot vereist. Het kasticket is een geldig BTW bewijs en kan ingebracht worden in de boekhouding. Een aparte factuur kan nadien op vraag aangemaakt worden.

2. De correcte facturatiegegevens, eventueel afwijkend van deze op de bestelbon, dienen door de klant schriftelijk per mail gemeld te worden bij ondertekening van de overeenkomst en ten laatste vòòr het evenement plaatsvindt. Na facturatie kunnen deze niet meer worden gewijzigd tenzij met een supplementaire administratieve kost van 25,00 € (excl. btw). De klant aanvaardt een geldige factuur te kunnen ontvangen zowel per post als per mail.

3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op rekening van ALIX, Kortrijksesteenweg 206, 9000 Gent, met rekeningnummer BE37 0017 4243 3228 (GEBABEBB) en met vermelding van het factuurnummer. Let op: dit rekeningnummer is enkel geldig voor het betalen van de factuur.

4. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op de datum van volledige betaling. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (excl. btw), onverminderd bijkomende invorderingskosten. 

5. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst met de klant door ALIX door middel van een loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, onverminderd het recht van ALIX om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft ALIX ondermeer het recht om de diensten onmiddellijk te staken of stop te zetten.

6. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft ALIX het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

7. Eventuele klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van ALIX te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.

8. De door de klant verrichte betalingen worden in mindering gebracht van de oudste openstaande facturen. De klant verbindt er zich toe – zolang één of meerdere facturen openstaan - op eerste verzoek van ALIX een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de doorALIX gewenste financiële vorm.

Artikel 09 – Definitief aantal personen

1. Het definitieve aantal personen kan tot 14 dagen voor het event door de klant worden gewijzigd en dit via mail op info@alixtablejardin.be met tegenbevestiging per mail van ALIX, of per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. ALIX zal in voorkomend geval de kostprijs voor de reservatie van extra personen bijkomend aanrekenen aan de klant.

2. TABLE: Indien op het evenement minder gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan ALIX zal het gereserveerde aantal aangerekend worden, met een min. van 15 volwassenen. De maaltijden voor de 'afwezige gasten' kunnen in take-away meegegeven worden. JARDIN: Indien op het evenement minder gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan ALIX zal het gereserveerde aantal aangerekend worden, met een min. van 40 volwassenen. De maaltijden voor de 'afwezige gasten' kunnen in take-away meegegeven worden. 

3. Indien op het evenement meer gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan ALIX, zal de kostprijs voor de extra gasten aangerekend worden aan de klant.

4. Minimum aantal personen

 • TABLE: min. 15 volwassenen tot 40 personen (incl. kinderen)

 • JARDIN: min. 40 volwassenen tot 150 personen (incl. kinderen)

Artikel 10 – Locaties

1. JARDIN: wanneer een evenement doorgaat in de tuin en serre, vragen we de genodigden het private afgeschermde deel van de tuin en het TABLE-gedeelte niet te betreden.

2. TABLE: het restaurant en het klein terras behoren tot het TABLE gedeelte. Bij reservatie van TABLE vragen we het tuingedeelte niet zomaar te betreden. Gezien dit een aparte verhuurlocatie is. Het klein terras kan bij mooi weer gebruikt worden voor het nuttigen van het aperitief, het eetgedeelte speelt zich binnen af.

3. PRIVAAT: het private deel in de tuin wordt via signalisatie en afscherming aangeduid.

Artikel 11 – Zaalaankleding, Decoratie & Tijdsplanning

1. ALIX voorziet een basisaankleding.

 • JARDIN: vuurschaal (voor avondfeesten en indien het weer het toelaat), feestverlichting, zitput met kussens & tapijten (droog weer)

 • TABLE: kaarsen en bloemetjes

 • Extra decoratie is te bespreken, mits meerprijs.

2. Indien de klant zelf decoratie wenst te voorzien, dient ALIX een gedetailleerd plan te ontvangen, waarop staat aangegeven welke materialen gebruikt zullen worden en op welke manier deze geïnstalleerd zullen worden. Onmiddellijk na het evenement dient alle decoratie verwijderd te worden en dient de zaal of tuin in originele staat achtergelaten te worden. De klant is verantwoordelijk voor alle toegebrachte schade aan ALIX.

3. Het is niet toegestaan materialen aan muren, plafonds, vloeren of in de tuin (bomen, struiken, grond, …) te bevestigen, waarbij enige beschadiging aan het gebouw optreedt (bv. boren, nagels, schroeven, putten, ...). Het gebruik van confetti en dergelijke feestmaterialen zijn niet toegelaten zonder toestemming van ALIX. Een meerprijs voor opkuis kan in zulk geval aangerekend worden.

4. Bij evenementen dient de klant steeds voorafgaandelijk een gedetailleerde planning voor te leggen inhoudende de geplande activiteiten, waarna ALIX schriftelijk per mail bevestigt wat op het evenement kan toegepast worden.

5. Ten laatste 15 dagen voor de aanvang van het evenement dient de klant o.a. de tafelindeling, indien van toepassing, en andere praktische afspraken aan ALIX te bezorgen per mail (info@alixtablejardin.be), met ontvangstbevestiging van ALIX of per aangetekende post met ontvangstbewijs.

6. Tijdsplanningen dienen eveneens 15 dagen vooraf te worden besproken en bevestigd. (bijv. speeches, voorstellingen, etc.). Indien zich wijzigingen voordoen omtrent de gemaakte praktische afspraken (o.m. over de zaalaankleding en tijdsplanning) die afwijken van de reservering en niet ten laatste 15 dagen op voorhand schriftelijk per mail worden doorgegeven en bevestigd, kan ALIX indien nodig een bijkomende afrekening overmaken aan de klant voor de aangebrachte wijzigingen.

7. Om een vlotte organisatie te kunnen waarborgen, vragen we de klant zich te houden aan de gemaakte afspraken en tijdsplanning.

Artikel 12 – Entertainment

1. ALIX voorziet, tenzij anders aangegeven, in zijn eigen etablissementen (JARDIN & TABLE) in een basisinstallatie voor (achtergrond)muziek dewelke is inbegrepen in de prijs. We gebruiken hiervoor SPOTIFY en geven u de keuze op voorhand een afspeellijst door te sturen.

2. De klant kan zelf een live band voorzien, hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • Duurtijd max. 1u30min., in samenspraak gedetailleerd te bespreken

 • Volledig akoestisch (zonder versterkers)

 • Vòòr 18:00, in samenspraak gedetailleerd te bespreken

 • Melding minstens 15 dagen vooraf

3. Elke andere vorm van entertainment dient vooraf besproken te worden met ALIX.

4. ALIX biedt online een selectie springkastelen aan. ALIX heeft geen enkele verantwoordelijkheid omtrent gehuurde speeltuigen. Partijen zijn akkoord dat de aanlevering van de desbetreffende speeltuigen een middelenverbintenis uitmaakt in hoofde van ALIX. Deze laatste distantieert zich van elk slecht functioneren of gebrek in kwaliteit. Het staat de klant steeds vrij om de zaken vooraf, mits akkoord, te controleren en desgevallend af te spreken met de leverancier.

5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen veroorzaakt door het niet naleven van de huisregels. Bij vaststelling van geluidsoverlast door de politie zal de klant hiervoor de verantwoordelijkheid dragen.

6. De klant dient ALIX te vrijwaren voor alle schade aan de aangeleverde installaties dewelke door zijn eigen toedoen of deze van zijn gasten wordt aangericht.

Artikel 13 – Duur event & Opkuis


Elk event op de locatie van ALIX kan doorgaan van (we vragen u de rust van onze buren te
respecteren):

 • JARDIN: 10:00 tot 22:00. Dat wil zeggen dat de bar sluit om 21:45. De locatie blijft toegankelijk tot 23:00.

 • TABLE: 10:00 tot 23:00. Dat wil zeggen dat de bar sluit om 22:45. De locatie blijft toegankelijk tot 24:00.

 • ALIX zorgt voor de basis opkuis. De klant dient de locatie in de staat achter te laten als waarin hij aangeboden werd. Extra afval, sigarettenpeuken en kroonkurken dienen te worden verwijderd, glas- en restafval van eigen meegebracht materiaal kunnen achtergelaten worden, mits een meerprijs van 100,00 € (excl. btw). Elke schade zal worden doorgerekend.

Artikel 14 – Rookverbod

Naar wettelijke bepaling geldt, behoudens in de daartoe bestemde ruimtes, een algemeen rookverbod in de lokalen en serre van ALIX. Dit dient door de klant en zijn gasten gerespecteerd te worden, bij gebreke waaraan de hieruit voortvloeiende eventuele boetes en sancties te zijnen laste vallen. ALIX houdt zich eveneens het recht voor om bij de niet-naleving van het rookverbod de overtreders uit het pand te verwijderen, eventueel met hulp van de hiertoe bevoegde openbare ambten. Gelieve geen peuken in de tuin of de omgeving van onze zaak achter te laten. De nodige asbakken worden hiervoor voorzien. Vraag er gerust naar.

Artikel 15 – Veroorzaakte schade & Vrijwaring

1. De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, tuin, terras en alle binnen of buiten het gebouw aanwezige goederen ingevolge fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf, zijn gasten en elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt. ALIX is evenmin verantwoordelijk voor diefstal, brand en ongevallen die zich zouden voordoen op de parking, in het gebouw of vestiaire, tuin en terras.

2. Partijen komen bovendien overeen dat ALIX ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid voor o.m. schade aan en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voertuigen die zich op of rond de parking bevinden en de hierin aanwezige voorwerpen, dusdanige materiële of lichamelijke schade toegebracht aan cliënteel of derden door toedoen van zichzelf, gasten, elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt, of door derden.

3. Verdwenen leeggoed, bestek, bloemen, decorstukken en andere materialen die eigendom zijn van ALIX zullen eveneens aangerekend worden aan de klant.

4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is ALIX tevens niet verantwoordelijk voor de materialen en producten die de klant zelf meebrengt. De klant dient zelf een eventuele verzekering te sluiten voor de materialen en producten die hij zelf meebrengt.

5. De klant dient ALIX te vrijwaren voor alle schade die ten gevolge van (geluid)hinder wordt veroorzaakt en aanvaardt het recht van laatstgenoemde om in te grijpen wanneer de wettelijk toegestane geluidsnormen worden overschreden. ALIX heeft hierbij de mogelijkheid het evenement stil te leggen zonder dat zij kan worden veroordeeld tot vergoeding van enige schade.

6. De klant staat als enige in voor de kosten en het regelen van de auteurs- en naburige rechten met de relevante beheersvennootschappen (bv.: SABAM bij live band), en zal ALIX integraal vrijwaren voor alle claims van derde partijen in dit verband.

Artikel 16 – Overmacht

In geval van onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. ALIX zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtssituatie. In geval van overmacht wordt ALIX ontslagen van haar aansprakelijkheid voor het niet uitvoeren van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar ALIX redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: ongevallen, stakingen, lock-outs, opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, uitval van systemen, niet verschijnen van de helft van de noodzakelijke werknemers...

Artikel 17 – Bezoedeling

In geen geval mag het doel van het evenement zoals afgesproken werd met ALIX, door de klant eenzijdig worden gewijzigd. De klant verbindt er zich toe het imago van ALIX te vrijwaren van elke mogelijke bezoedeling, zoals (niet-limitatieve opsomming): geluidshinder, vandalisme, ruzies en
dergelijke. De klant zal aan ALIX een schadevergoeding dienen te betalen ingeval een bezoedeling van welke aard dan ook het imago van ALIX schaadt. Deze schadevergoeding zal door ALIX worden begroot cfr. de door haar geleden schade.

Artikel 18 – Copyright

Voor elk gebruik van de naam ALIX of van de verbonden exploitatienamen, fotomateriaal dat behoort aan de BVBA, het logo van ALIX of het handelsmerk, moet vooraf schriftelijke toestemming verkregen zijn van ALIX. Indien er tijdens een evenement opnames gemaakt zullen worden, dient ALIX hiervan op de hoogte gesteld te worden. 

Artikel 19 – Veiligheid

1. Voor alle evenementen in de etablissementen van ALIX staat veiligheid boven alles. Voor aanvang van het evenement wordt een uitgebreide instructie met betrekking tot veiligheid gegeven aan de organisator of verantwoordelijke. In elk evenement kunnen wijzigingen optreden indien de
veiligheidsfactoren dit vereisen. 

2. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen. Indien de organisator het evenement laat aanvangen wordt vermoed dat hij op dat ogenblik de voormelde uitgebreide instructies heeft gekregen.

3. Brandveiligheid – Alle in- en uitgangen naar de tuin en de zaal moeten op elk ogenblik vrij zijn. Elke vorm van decoratie dient op voorhand met ALIX besproken te worden. Er mogen geen duimspijkers en/of nagels gebruikt worden. Er mag geen decoratie bevestigd worden aan het plafond. Het gebruik van: confetti, brandbare papieren tafellakens/lopers, warmte uitstralende toestellen, haarden, indoor/outdoor vuurwerk, wierook en/of elke vorm van decoratie waarbij vuur te pas komt is ten strengste verboden. Bij vaststelling van inbreuken moet de klant zo snel mogelijk een personeelslid van ALIX op de hoogte stellen, zij zullen de situatie beoordelen en de nodige stappen ondernemen. Elke inbreuk of poging tot inbreuk op bovenstaande vermeldingen in zake brandveiligheid zal resulteren in de onmiddellijke stopzetting van de activiteit. De huurprijs, voorschotten en het verbruik zal ook bij stopzetting opeisbaar zijn.

Artikel 20 – Verzekeringen

1. Brandverzekering – ALIX beschikt over een brandverzekering conform de wetgeving voor de locaties
TABLE, JARDIN & PRIVAAT.

2. Indien een feest of evenement wordt georganiseerd dat door zijn aard een verhoogd risico op ongevallen of schade inhoudt opzichtens een regulier feest of evenement (zoals een trouwfeest, een personeelsfeest...), dient de klant zelf in te staan voor het sluiten van de nodige verzekeringen ter dekking van de risico’s.

3. De klant dient ALIX te vrijwaren voor alle risico’s en schade die kunnen ontstaan tijdens het evenement of feest. Voorbeelden van verzekeringen door de klant te sluiten zijn: ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, contractuele aansprakelijkheidsverzekering...

4. ALIX beschikt over de reguliere BA-Uitbating.

Artikel 21 – Nietigheid bepalingen

Indien één van onderhavige Algemene Voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht. De klant en ALIX zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. ALIX behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen of actualiseren, zonder enige voorafgaande berichtgeving.

Artikel 22 – Betwisting

1. Elke wijziging na bevestiging van de offerte dient schriftelijk per mail aan ons doorgegeven te worden via mail, met een tegenbericht van ALIX. Mondelinge afspraken kunnen geen verbintenis tot stand brengen.

2. Eventuele klachten m.b.t. het evenement dienen aangetekend geformuleerd worden binnen een vervaltermijn van 7 dagen na datum van het evenement. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens ALIX op te schorten, noch het recht om de bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van ALIX in elk geval de prijs van de dienst niet overschrijden en heeft ALIX de keuze om indien mogelijk de gebrekkige of niet-conforme dienst aan te passen, of om de klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijs van de dienst).

3. Elke betwisting van een overeenkomst met ALIX wordt beheerst door de Belgische wetgeving waarbij uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT bevoegd zijn om de geschillen te beslechten, ongeacht de aard en plaats van uitvoering van de overeenkomst.