Disclaimer Alix - Table et Jardin d'amis BVBA

1. Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.alixtablejardin.be (‘Website’), uitgebaat door Alix - Table et Jardin d'Amis bvba, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 206, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0600.919.552, RPR Gent, Afdeling Gent; (hierna aangeduid met “wij”, “ons” of “Alix”).

Alix verwelkomt u op de Website en verleent u toegang tot de door haar verstrekte diensten overeenkomstig onderstaande disclaimer en haar algemene gebruiksvoorwaarden.

U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze Website. Door deze Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u om deze Website niet verder te gebruiken.

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen wenst of opmerkingen wens over te maken, kunt u ons contacteren op het volgende adres:

Alix - Table et Jardin d'Amis bvba,
Kortrijksesteenweg 206
9000 Gent

Tel: +32 9 328 94 38
E-mail: info@alixtablejardin.be

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze Website, is van algemene aard.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties worden geleverd. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. Aansprakelijkheid

Alix streeft ernaar de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt weer te geven op de Website. Het is evenwel mogelijk dat er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website niet beschikbaar zou zijn, zal Alix de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie voormelde contactgegevens).

Alix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie.

Alix streeft ernaar de Website regelmatig te onderhouden en te beschermen tegen computervirussen, onderbrekingen, fouten in het netwerk of enigerlei storing. Alix spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Alix kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

De inhoud van de Website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Alix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op of via de Website.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Alix is niet aansprakelijk voor de werking en de inhoud van hyperlinks geplaatst op de Website, noch voor de verwerking van persoonsgegevens via deze hyperlinks.

De verwijzing door Alix naar een hyperlink, impliceert niet noodzakelijkerwijze een samenwerking tussen Alix en de houder of eigenaar van deze hyperlink.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) dataverlies, winstderving, claims van derden, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, e.d. Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze Website is in elk geval beperkt tot € 500,00.

5. Niet-toegestaan gebruik

Het is verboden de Website te gebruiken:

  1. voor het verspreiden van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is;
  2. om in te breken in een computer of de systemen van Alix of een derde (‘hacken’), dan wel om inbreuk te plegen op het recht op privacy van een derde;
  3. op een wijze waardoor de Website wordt beschadigd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;

Het is voorts verboden om enige handeling te verrichten die tot doel of gevolg heeft dat de Website niet meer naar behoren functioneert, dan wel op enigerlei wijze het gebruiksgenot te beperken, te verstoren of te verhinderen.

6. IP-adres

Bij uw bezoek aan de Website kan Alix uw IP-adres registreren.

Alix houdt zich het recht voor om – ingeval van misbruik, een inbreuk op onderhavige disclaimer of wanneer zij daartoe op regelmatige wijze wordt verzocht door de bevoegde gerechtelijke of politionele diensten – aan de hand van uw IP-adres uw computeraansluiting te identificeren.

7. Intellectuele eigendom

De Website is sinds 23 juni 2014 geregistreerd bij “Domain Name Registration Services België” (afgekort: “DNS België”), met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13.

Alix is een beschermde handelsnaam.

Het hierna afgebeeld logo is geregistreerd als Beneluxmerk voor de waren en diensten onder de klassen 16, 35, 36, 41 en 43:[1]

ALIX-logo-black.png

Alix is houder van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de auteursrechten, de merkenrechten, de tekeningen en modellenrechten) op de vormgeving en de inhoud van de Website (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s, videobestanden, geluidsbestande, HTML-code, metatags en pictogrammen).

Het is niet toegestaan om de intellectueelrechtelijk beschermde inhoud van de Website te reproduceren, te bewerken, te verspreiden of op een commerciële wijze aan te wenden.

De mogelijkheid om (een deel van) de vormgeving of de inhoud van de Website te downloaden, verschaft u niet de toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en niet-commercieel gebruik.

Het aanwenden van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de Website, anders dan voor het louter privaat en niet-commercieel gebruik, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming door Alix. Alix houdt zich het recht voor om een aanvraag tot een niet-toegestaan gebruik van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de Website te weigeren, zonder daartoe een reden te moeten opgeven.

8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer te wijzigen zonder hiertoe enige reden op te geven.

Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd voor het laatst gewijzigd op 3 juli 2018.

Indien één of meerdere van de clausules uit de Disclaimer ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard op grond van een rechterlijke beslissing, heeft dit slechts gevolgen voor desbetreffend(e) clausule(s) en worden de overige clausules, noch de Disclaimer in zijn geheel hierdoor aangetast.

9. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

 

 

[1] Kl 16 Drukwerken; boeken; receptenboeken; kookboeken; Kl 35 Reclame, marketing en promotionele diensten; detailhandels- en groothandelsdiensten betrekking hebbend op voedsel en drank, boeken, feestmateriaal, ook online; diensten op het gebied van e-commerce, te weten verstrekken van informatie inzake producten via telecommunicatienetwerken voor reclame- en verkoopdoeleinden; Kl 36 Verhuur van appartementen en van kantoren; Kl 41 Diensten voor het organiseren van feestjes; organisatie en planning van feesten voor ontspannende doeleinden, onder meer voor babyborrel, brunch, vrijgezellenfeest, trouwfeest, lentefeest, verjaardagsfeest en voor teambuilding; organisatie van ontspannende evenementen, organisatie van bijeenkomsten voor zakelijke doeleinden; Kl 43 Tijdelijke huisvestiging; boeking van hotelaccommodatie; diensten van hotels, hostels, bed and breakfasts; verhuur van faciliteiten voor evenementen en faciliteiten voor tijdelijke kantoren en bijeenkomsten; verhuur van vergaderzalen; het verstrekken van voedsel en drank; catering; restaurantdiensten; diensten van afhaalrestaurants; verstrekking van voedsel en dranken via mobiele bestelwagens; accommodaties voor plechtigheden; receptiediensten; verhuur van feesttenten; verhuur van faciliteiten voor evenementen; verhuur van stoelen en tafels; verhuur van woningdecoratie en verlichtingsapparatuur.